Zarząd przymusowy

Boerner Service

Nabycie aktywów spółki

Objęcie Boerner Service Sp. z o.o. zarządem przymusowym – wznowienie działalności Spółki decyzją polskich instytucji rządowych

25 lipca 2023 roku, decyzją Ministra Rozwoju i Technologii, wydaną na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, [1] spółka Boerner Service Sp. z o.o. została objęta tymczasowym zarządem przymusowym.

Zarząd ustanowiono na okres 6 miesięcy w celu zbycia stanowiących własność, posiadanych i pozostających w faktycznym władaniu spółki Boerner Service środków finansowych, funduszy i zasobów gospodarczych.

Wcześniej, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 maja 2023 r., spółka Boerner Service została wpisana na listę podmiotów, wobec których mają być stosowane uzasadnione rozwiązania sankcyjne wymienione we wspomnianej ustawie.[2]

Powodem było wpisanie na listę sankcyjną udziałowców spółki oraz ich przynależność (jak też samej spółki) do korporacji kontrolowanej przez dwóch rosyjskich przedsiębiorców (dotychczasowych beneficjentów rzeczywistych)[3], którzy znaleźli się na listach sankcyjnych stworzonych po agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

Skutkiem tej decyzji było zamrożenie wszelkiej działalności spółki, która od tego momentu nie mogła płacić, zamawiać, sprzedawać, produkować. Tym samym została usunięta z obrotu gospodarczego i nie mogła dalej działać na rynku.

2 czerwca 2023 r. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożył do Ministra Rozwoju i Technologii wniosek o ustanowienie wobec spółki Boerner Service tymczasowego zarządu przymusowego.

Po weryfikacji ww. wniosku uznano, że środek ten jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania podmiotu gospodarczego ze względu konieczność utrzymania zatrudnienia i zapewnienia miejsc pracy.

Zarządca przymusowy

Zarząd przymusowy jest sprawowany przez zarządcę przymusowego, na którego został wyznaczony pan Paweł Rajmund Piotrowski. Objął tę funkcję w dniu 25 lipca 2023 roku. Od 14 czerwca 2024 stanowisko zarządcy przymusowego zajmuje pan Czesław Rybak

Celem jest sprzedaż aktywów spółki Boerner Service, a nadrzędnie ochrona miejsc pracy i zapewnienie ciągłości działania.

Zadania i uprawienia

Do zadań zarządcy przymusowego należy:

 • zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa spółki,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych do właściwości władz i organów spółki
 • wykonywanie uprawnień przysługujących osobie lub podmiotowi wpisanym na listę, wobec których został ustanowiony zarząd, w szczególności wykonywanie prawa z akcji należących do takiej osoby lub podmiotu
 • podejmowanie działań niezbędnych do zapobieżenia wykorzystaniu środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem w celu bezpośredniego lub pośredniego wspierania agresji, naruszeń lub innych działań – do czasu zbycia całości środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem.[4]

Aby realizować wymienione zadania, zarządca posiada dostęp do wszystkich danych i informacji dotyczących podmiotu gospodarczego, w szczególności do informacji objętych tajemnicą bankową oraz posiada uprawnienia do dokonywania czynności wynikających z dostępu do tych danych i informacji.

Obowiązki zarządcy przymusowego

Jednocześnie zarządca jest obowiązany do bieżącego przekazywania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacji o podjętych działaniach oraz o każdym przypadku zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem w ramach czynności przekraczających zwykły zarząd oraz do przekazywania, na ich żądanie, szczegółowych wyjaśnień w zakresie objętym zarządem.

[1] https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2022.105.0000835,ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-przeciwdzialania-wspieraniu-agresji-na-ukraine-oraz-sluzacych-ochronie-bezpieczenstwa-narodowego.html

[2] Tamże

[3] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165

[4] Tamże

Spółka handlowa, zarejestrowana w 2005 roku.

Posiada dwa oddziały: w Finlandii i Bułgarii, zarejestrowane w 2013 r. Oba prowadzą sprzedaż pokryć dachowych oraz systemów elewacji, a także materiałów hydro- i termo-izolacyjnych oraz materiałów do uszczelnień, membran dachowych i gontów bitumicznych. 

Oświadczenie Boerner Service Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo BOERNER SERVICE SP. Z O.O. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 203 z późn. zm.). 

Relacje z Inwestorami

Zgodnie z Decyzją Ministra Rozwoju i Technologii sygn. DNP-VII.491.2.2023 z dnia 25.07.2023 r. 

celem ochrony miejsc pracy i zapewnienia kontynuacji działań

zbywane będą następujące aktywa Spółki: środki finansowe, fundusze i zasoby gospodarcze Boerner Service Sp. z o.o., w tym:

1. Aktywa Finansowe i dowolnego rodzaju korzyści, m.in.:

 • Gotówka, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
 • depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;
 • papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;
 • dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
 • kredyty, tytuły do przeprowadzania kompensat, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;
 • akredytywy, konosamenty, dokumenty poświadczające nabycie;
 • dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne oraz prawne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, o których mowa powyżej, ale mogą być użyte do uzyskania środków finansowych towarów lub usług.

Zainteresowani nabyciem aktywów zgłaszają się do pełnomocnika ds. sprzedaży & komunikacji, a po wstępnej pozytywnej weryfikacji sankcyjnej i biznesowej otrzymają „List procesowy” z harmonogramem działań.

 

Dla zainteresowanych nabyciem aktywów spółki

Anna Golińczak
Pełnomocnik ds. sprzedaży & komunikacji

Do pobrania

Kontakt do biura spółki

Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adresy oddziałów

Askonkatu 13 A, 15100 Lahti, Finland
Sofia 1336, ul. Andrey Germanov № 11, Bulgaria

Kontakt do mediów

Tomasz Butkiewicz 
Rzecznik prasowy

technonicol 81
technonicol 35
Safer Together

Our COVID-19 response

In this difficult time, the safety of our employees and trade partners on our project sites is our most important priority. We have implemented strict protocols and standard operating procedures on jobsites and are following Center for Disease Control and Prevention (CDC) guidelines. On all our jobsites, we are fostering open dialogue and encouraging trade partners to communicate all safety concerns to their foremen so they can be immediately addressed.

We see with a 360-degree approach

Our proven method combines an emergency preparedness plan, protections for the public, trade partner training and safety, and jobsite cleanliness. These components are the building blocks of our strong safety culture.

We lead the way

Thinking about safety through a different lens starts at the top: our senior leaders invest time and resources in the most advanced technologies and equipment, but they also empower each employee to feel responsible for creating our safety culture.

We watch out for each other

We want every employee and trade partner to feel that they are part of a common good and cohesive team. We help our teams form stronger relationships with trade partners by emphasizing people and teamwork over processes and checklists.

2022

Presidents Safety Award and Excellence in Safety, The Construction Employers’ Association

2021

The Million Work Hours Award (2 Million Hours), The National Safety Council

2021

Occupational Excellence Achievement Award (2020), The National Safety Council