Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boerner Insulation sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach przy ul. Wyzwolenia 55, 59-730 Nowogrodziec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782180, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6121867729.Z
 2. Administratorem danych można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym: Boerner Insulation sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 55, 59-730 Nowogrodziec lub adresem mailowym sekretariat@boernerinsulation.pl.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, w celu skontaktowania się z nami i wykonywania umów z nami zawartych.
 4. Cele i podstawy przetwarzania

Wymiana korespondencji

Administrator przetwarza podane przez Panią/Pana dane w wiadomościach e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i poruszone kwestie.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w wiadomościach e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania i poruszone kwestie.

Obsługa mediów społecznościowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z odwiedzeniem profilów Administratora na portalach społecznościowych (LinkedIn) w celu informowania o działalności Administratora, promowaniu usług i odpowiedzi na zadane pytania i poruszone kwestie.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na promowaniu własnej marki i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej. 

Marketing

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z wyrażeniem zgodny na otrzymywanie zamówionych informacji handlowych w celu przesyłania informacji marketingowych i handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na promowaniu własnej marki i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej oraz obsługi tej działalności.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO)  polegający na promowaniu własnej marki i wysyłce materiałów marketingowych oraz materiałów handlowych w tym ofert i zapytań oraz zgoda na przesyłanie zamówionej informacji handlowej na wskazany adres e-mail (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Realizacja umów:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach realizacji umów zawartych z Administratorem.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych powyżej jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na realizacji umów oraz (art. 6 ust. 1 lit b RODO), gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Inne:

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcy danych

W związku z działaniem strony internetowej Administratora i realizacją usług oraz wykonywaniem umów Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom trzecim, którymi są dostawcy wykorzystywanych przez nas systemów i rozwiązań informatycznych.

6. Transfer danych

W ramach wykonywania naszych zadań poprzez media społecznościowe korzystamy z rozwiązań technicznych oferowanych przez podmioty mogące przetwarzać dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) takie jak Google, LinkedIn.

7. Przechowywania danych

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, okres ich przechowywania będzie się różnił. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Przysługujące uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, prawo do:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  a)
  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  b)
  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  c)
  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  d)
  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  a)
  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  b)
  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  a)
  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  b)
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

14. Siedziba i biura oraz parkingi i magazyny oraz zakład pracy Administratora są objęte systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

16. Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją poszczególnych zadań realizowanych przez Administratora, znajdują się w tematycznych zakładkach strony internetowej Administratora oraz dokumentach i korespondencji z zakresu realizacji zadania.

17. Administrator w celu zachowania przejrzystości przetwarzania danych niniejszej stronie internetowej dokonuje stałej jej weryfikacji co skutkować może jej zmianami. 

Informacja dla osób, których dane osobowe Boerner Insulation sp. z o.o. pozyskała od osoby trzeciej - w związku z przygotowaniem do nawiązania współpracy lub realizacją zawartych umów

Uprzejmie informujemy, że spółka Boerner Insulation sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (zwana dalej „Administratorem”) pozyskała Pani/Pana dane osobowe (wskazujemy je poniżej) od organizacji (firmy), dla której Pani/Pan pracuje (lub z którą współpracuje) i której adres e-mail Pani/Pan użyła do kontaktu z nami, lub na który my się z Panią/Panem kontaktujemy.

Pani pracodawcę (ww. firmę, która udostępniła Pani adres e-mail, na który się kontaktujemy) nazywamy dalej w skrócie „Firmą Źródłową”. Jeżeli jednak pojawiła się u Pani/Pana jakakolwiek wątpliwość odnośnie do tego od kogo pozyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe, to prosimy o niezwłoczny kontakt z nami (dane kontaktowe znajdzie Pani/Pan poniżej) i wszystko szczegółowo wyjaśnimy.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały w związku z pracami zmierzającymi do zawarcia, a później realizacji umowy o świadczenie usług i współpracy między Boerner Insulation sp. z o.o. (Administrator Pani/Pana danych osobowych) a ww. Firmą Źródłową (Pani/Pana pracodawcą lub organizacją, na rzecz której Pani/Pan działa).

W związku z powyższym oficjalnie wskazujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Boerner Insulation sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach, gmina Nowogrodziec, kod pocztowy 59-730, ul. Wyzwolenia 55.

Z Administratorem skontaktować się można majlowo na adres: sekretariat@boernerinsulation.pl. Można również wysłać tradycyjny list na ww. adres pocztowy. Wprawdzie Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, bo prawo nie nakłada na spółkę Boerner Insulation sp. z o.o. takiego obowiązku, ale w to miejsce wyznaczono pracownika, który zajmuje się ochroną danych osobowych. Kontakt z nim można zrealizować pisząc na ww. adres pocztowy lub mejlowy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, a następnie wykonywania ww. umowy między Boerner Insulation sp. z o.o. a Firmą Źródłową, a zwłaszcza do kontaktu z Panią/Panem jako osobą wskazaną w ww. umowie jako przedstawicielem Firmy Źródłowej oraz osobą wykonującą ww. umowę z ramienia tejże Firmy Źródłowej.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe następujących kategorii: imię, nazwisko, zajmowane przez Panią/Pana stanowisko służbowe, telefon, adres-email, nazwa Pani/Pana zakładu pracy, rodzaj pracy, którą Pani/Pan wykonuje w Firmie Źródłowej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora, ale mogą też być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem bezpośrednio przy wykonywaniu ww. umowy między Firmą Źródłową a Boerner Insulation sp. z o.o., a w szczególności doradcom gospodarczym, finansowym i prawnikom. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście powiadomią oni Panią/Pana o pozyskaniu Pani/Pana danych i wszelkich uprawnieniach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania ww. umowy między Firmą Źródłową a Boerner Insulation sp. z o.o. oraz do upływu przedawnienia roszczeń z jej tytułu (co do zasady to są trzy lata od powstania roszczenia, czyli – z reguły – od zakończenia współpracy z Firmą Źródłową).

Pani/Pana dane osobowe, które wskazano powyżej przetwarzane są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, czyli właśnie do wykonania ww. umowy między Firmą Źródłową a Boerner Insulation sp. z o.o. i jej realizacji oraz wykonania.  

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora (czyli od nas 😊) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji, bądź profilowania.

Na sposób przetwarzania danych przez Administratora i wykonywania Pani/Pana praw z zakresu ochrony danych osobowych służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.