Objęcie Boerner Insulation Sp. z o.o. zarządem przymusowym – wznowienie działalności Spółki decyzją polskich instytucji rządowych

25 lipca 2023 roku, decyzją Ministra Rozwoju i Technologii, wydaną na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, [1] spółka Boerner Insulation Sp. z o.o. została objęta tymczasowym zarządem przymusowym.

Zarząd ustanowiono na okres 6 miesięcy w celu zbycia stanowiących własność, posiadanych i pozostających w faktycznym władaniu spółki Boerner Insulation środków finansowych, funduszy i zasobów gospodarczych.

Wcześniej, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 maja 2023 r., spółka Boerner Insulation została wpisana na listę podmiotów, wobec których mają być stosowane uzasadnione rozwiązania sankcyjne wymienione we wspomnianej ustawie. [2]

Powodem było wpisanie na listę sankcyjną udziałowców spółki oraz ich przynależność (jak też samej spółki) do korporacji kontrolowanej przez dwóch rosyjskich przedsiębiorców (dotychczasowych beneficjentów rzeczywistych) [3], którzy znaleźli się na listach sankcyjnych stworzonych po agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

Skutkiem tej decyzji było zamrożenie wszelkiej działalności spółki, która od tego momentu nie mogła płacić, zamawiać, sprzedawać, produkować. Tym samym została usunięta z obrotu gospodarczego i nie mogła dalej działać na rynku.

2 czerwca 2023 r. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożył do Ministra Rozwoju i Technologii wniosek o ustanowienie wobec spółki Boerner Insulation tymczasowego zarządu przymusowego.

Po weryfikacji ww. wniosku uznano, że środek ten jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania podmiotu gospodarczego ze względu konieczność utrzymania zatrudnienia i zapewnienia miejsc pracy.

Zarządca przymusowy

Zarząd przymusowy jest sprawowany przez zarządcę przymusowego, na którego został wyznaczony pan Paweł Rajmund Piotrowski. Objął tę funkcję w dniu 25 lipca 2023 roku.

Celem jest sprzedaż aktywów spółki Boerner Insulation, a nadrzędnie ochrona miejsc pracy i zapewnienie ciągłości działania.

Zadania i uprawienia

Do zadań zarządcy przymusowego należy:

  • zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa spółki,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych do właściwości władz i organów spółki
  • wykonywanie uprawnień przysługujących osobie lub podmiotowi wpisanym na listę, wobec których został ustanowiony zarząd, w szczególności wykonywanie prawa z akcji należących do takiej osoby lub podmiotu
  • podejmowanie działań niezbędnych do zapobieżenia wykorzystaniu środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem w celu bezpośredniego lub pośredniego wspierania agresji, naruszeń lub innych działań
    – a to wszystko do czasu zbycia całości środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem.[4]

Aby realizować wymienione zadania, zarządca posiada dostęp do wszystkich danych i informacji dotyczących podmiotu gospodarczego, w szczególności do informacji objętych tajemnicą bankową oraz posiada uprawnienia do dokonywania czynności wynikających z dostępu do tych danych i informacji.

Obowiązki zarządcy przymusowego

Jednocześnie zarządca jest obowiązany do bieżącego przekazywania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacji o podjętych działaniach oraz o każdym przypadku zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem w ramach czynności przekraczających zwykły zarząd oraz do przekazywania, na ich żądanie, szczegółowych wyjaśnień w zakresie objętym zarządem.

[1] https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2022.105.0000835,ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-przeciwdzialania-wspieraniu-agresji-na-ukraine-oraz-sluzacych-ochronie-bezpieczenstwa-narodowego.html

[2] Tamże

[3] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165

[4] Tamże