Products

ETICS Facades / TN FACADE

ETICS (External Thermal Insulation Composite System) is an advanced and efficient thermal insulation system for external walls used in construction. It is most commonly applied to masonry or reinforced concrete walls and is installed directly on-site.

ETICS is a comprehensive thermal insulation system that enhances the energy efficiency of buildings, provides structural protection, and gives them an aesthetic appearance. It is a popular solution in the field of energy-efficient and sustainable construction in various climatic conditions. It offers protection against weather elements such as rain, wind, and UV radiation.

Mineral wool used in the ETICS system for facades, in addition to numerous advantages inherent to mineral wool, is primarily characterized by a low thermal conductivity coefficient (λ), low material density, and resistance to weather conditions.

Components of the ETICS system for mineral wool include:

 1. Thermal insulation: The ETICS system based on mineral wool is used to effectively thermally insulate buildings. Mineral wool, as the main component, exhibits excellent insulating properties, protecting rooms from heat loss in winter and excessive heat gain in summer.
 2. Composite outer layer: The system consists of a layer of mineral wool and an outer composite layer, which serves a protective and aesthetic function. This layer can be made from various materials, such as silicone or acrylic render or other facade materials.
 3. Adhesives and reinforcing mesh: Special adhesives and reinforcing mesh are used to attach mineral wool to the facade, ensuring the durability and stability of the system.

Applications:

 1. Energy-efficient construction: ETICS for mineral wool is widely used in energy-efficient projects, helping reduce energy consumption for heating and cooling buildings.
 2. Modernization of existing buildings: This system is also frequently used for the thermal modernization of existing buildings, improving their energy efficiency.
 3. Aesthetic facade finishing: In addition to its insulation functions, the ETICS system allows for the aesthetic finishing of facades through a variety of available finishes, colors, and textures.
 4. Protection against moisture: The external layer of the system protects walls from rain and moisture, contributing to the longevity of the structure.
Technofacade 34
These are non-combustible, hydrophobized thermal and sound insulation panels manufactured from rock mineral wool.
Show product
Technofacade 35
These are non-combustible, hydrophobized thermal and sound insulation panels manufactured from rock mineral wool.
Show product
Technofacade 39
These are non-combustible, hydrophobized thermal and sound insulation panels manufactured from rock mineral wool.
Show product
Presidents Safety Award and Excellence in Safety, The Construction Employers’ Association

2021

The Million Work Hours Award (2 Million Hours), The National Safety Council

2021

Occupational Excellence Achievement Award (2020), The National Safety Council

2021

Building Brooklyn Awards National Grid Sustainability Award

2021

Structural Engineers Association of New York (SEAoNY) Excellence in Structural Engineering Award

2021

Municipal Art Society of New York MASterworks Best New Building

2020

Presidents Safety Award and Excellence in Safety, The Construction Employers’ Association

2020

AIA New York State: Excelsior Award New Construction, Award of Distinction

2020

Occupational Excellence Achievement Award (2020), The National Safety Council

2019

Post-Tensioning Institute (PTI) Award Buildings Category, Award of Merit

2018

Urban Land Institute (ULI) New York Award Finalist – Excellence in Institutional Development

2016

The Greater NY Construction User Council (GNYCUC) Award for Outstanding Commercial-Renovation Project

ETICS (External Thermal Insulation Composite System) to zaawansowany i efektywny system izolacji termicznej ścian zewnętrznych stosowany w budownictwie. Stosowany jest najczęściej na ścianach murowanych lub żelbetowych, wykonywany jest bezpośrednio na miejscu budowy.

ETICS to kompleksowy system izolacji termicznej, który pozwala na poprawę efektywności energetycznej budynków, zapewnia ochronę konstrukcji i nadaje im estetyczny wygląd. Jest to popularne rozwiązanie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego w różnych warunkach klimatycznych. Zapewnia ochronę przed wpływami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, wiatr czy promieniowanie UV.

Wełnę mineralną stosowaną w elewacjach w systemie ETICS, poza licznymi zaletami, jakie posiada wełna mineralna, charakteryzuje przede wszystkim niski współczynnik przewodzenia ciepła (λ), niewielka gęstość materiału oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Elementy systemu ETICS dla wełny mineralnej:

 1. Izolacja termiczna: System ETICS oparty na wełnie mineralnej służy do skutecznego izolowania budynków termicznie. Wełna mineralna, będąca głównym składnikiem, charakteryzuje się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, chroniąc pomieszczenia przed utratą ciepła w zimie i nadmiernym nagrzewaniem się latem.
 2. Kompozytowa warstwa zewnętrzna: System składa się z warstwy wełny mineralnej oraz zewnętrznej warstwy kompozytowej, która pełni funkcję ochronną i estetyczną. Ta warstwa może być wykonana z różnych materiałów, takich jak tynk silikonowy, akrylowy lub inny materiał elewacyjny.
 3. Kleje i siatka wzmacniająca: Do mocowania wełny mineralnej do fasady stosuje się specjalne kleje, a także siatkę wzmacniającą, które zapewniają trwałość i stabilność systemu.

Zastosowania:

 1. Energooszczędne budownictwo: ETICS dla wełny mineralnej jest szeroko stosowany w projektach energetycznie efektywnych, pomagając zredukować zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie budynków.
 2. Modernizacja istniejących budynków: System ten jest również często używany do termomodernizacji istniejących budynków, poprawiając ich efektywność energetyczną.
 3. Estetyczne wykończenie fasady: Oprócz funkcji izolacyjnych, system ETICS umożliwia również estetyczne wykończenie fasady, dzięki różnorodnym dostępnym wykończeniom, kolorom i teksturom.
 4. Ochrona konstrukcji przed wilgocią: Warstwa zewnętrzna systemu chroni ściany przed deszczem i wilgocią, co przyczynia się do utrzymania trwałości konstrukcji.